Další využití

  • prevence k léčbě komplikací neuropatií u onemocnění Diabetes mellitus,
  • snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění ,
  • hypocholesterolemický účinek – napomáhá snižovat hladinu cholesterolu a triglyceridů,
  • napomáhá snižovat poškození tkání v průběhu zánětu, což tak snižuje potencionální riziko poškození DNA,
  • snižuje aktivitu cirkulujících nádorových buněk v krvi
  • má význam v prevenci tvorby ledvinových a močových kamenů,
  • výrazně působí proti úzkosti a panickým atakům, u osob oslabených stresovými situacemi (po dlouhém onemocnění, operaci, chemoterapii), nadějný u depresích
  • má pozitivní vliv na plodnost u žen, mužů,
  • a v neposlední řadě jeho silné anti-oxidační vlastnosti jsou známé už velice dlouho a proto je neustále podrobován mnoha studiím, které se týkají jeho prevence před rakovinou a civilizačními nemocemi.
  • blokace tvorby nových zásobovacích cév k nádorům

Prevence Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby, RES, ledvinových kamenů

Úřad pro patenty USA vydal několik patentů týkajících se využití IP6 k léčbě Alzheimerovy choroby, roztroušené sklerózy a Parkinsonovy choroby. Práce v laboratoři dr. Manju Reddyho v USA prokazuje významný neuroprotektivní účinek“ IP6 u modelu buněčných kultur Parkinsonovy choroby. Profesor Grases ve Španělsku předložil návrh tvrzení, že  by nedostatek IP6 mohl představovat rizikový faktor Alzheimerovy choroby, a přesně o rok později, v lednu 2011, publikoval v časopise Journal of Alzheimer's Disease důkaz o využitelnosti IP6 v léčbě tohoto onemocnění u experimentálních modelů; „...[IP6] může představovat reálnou možnost léčby AD [Alzheimerova choroba], uzavírá autor. Profesorka JoAnne McLaurin a její kolegové na Univerzitě v Torontu prokázali, že se inositol dokáže vázat na protein β-amyloid (Aβ), což je látka zodpovědná za destrukci mozkových buněk, a zmírňovat tak toxicit Aβ. „...léčba inositolem u pacientů s AD může napomáhat při prevenci ukládání Aβ a zmírňovat toxicitu indukovanou Aβ“ , říká autor na závěr. Proto bude kombinace inositolu a IP6 pravděpodobně bojovat s těmito ničivými chorobami efektivněji než každá z těchto látek samostatně. 

Profesor Felix Grases a jeho spolupracovníci na Univerzitě na Baleárských ostrovech ve Španělsku nejen že našli IPv lidské plazmě a moči, ale také zjistili, že jeho hladiny klesly při výživě s nedostatkem IP6 a rychle se obnovily po dodání suplementu nebo po 2 týdnech výživy s dostatečným množstvím IP6. Společně s množstvím zdravotních přínosů naznačují tyto údaje, že IP6 by dost dobře mohl být vitamínem! Zatímco dr. Philip Henneman a jeho kolegové na Harvardské lékařské škole a v Massachusettské všeobecné nemocnici v Bostonu v USA již v roce 1958 (!) s úspěchem využívali IPpro onemocnění související s ledvinovými kameny, toto podstatné zjištění bylo široce ignorováno lékařskou komunitou až do poloviny 90. let 20. století, kdy profesor Grases et al prokázal, že IP6 představuje prevenci ledvinových kamenů.

Inhibice kalcifikace                                               Inhibice ADP, kolagen-a
u srdečního svalu díky IP6                                  trombin-indukované agregace

Vlevo normální srdce,
uprostřed indukovaná kalcifikace
(mezi šipkami) 
Vpravo zvířata léčená IP6, bez kalcifikace 

Profesor Grases a jeho kolegové rovněž prokázali, že IP6 brání vzniku kardiovaskulárních kalcifikací. Abnormální či patologické kalcifikace měkkých tkání, například krevních cév, srdce atd. mohou mít závažnésledky, pokud jde o aterosklerózu a infarkt myokardu. Prevence patologických kalcifikací v těle bude tudíž snižovat riziko vzniku kardiovaskulárního onemocnění. Další významný faktor u kardiovaskulární choroby představuje trombóza v krevních cévách srdce, vedoucí k infarktu myokardu. Jedním z nejčasnějších jevů při formaci trombu je shlukování krevních destiček. IP6 ,snižuje abnormální agregaci trombocytů. Během infarktu může po počátečním poškození v důsledku ztráty krevního zásobení paradoxně docházet k dalšímu poškození při zprůchodnění krevního toku u zanikající části srdečního svalu volnými radikály (oxidanty). Také v tomto případě chrání IP6 srdce proti poškození v důsledku reperfuze. IP6 tedy může zabraňovat vzniku kardiovaskulárního onemocnění více než jedním způsobem.

Rakovina prostaty, neoplastický Kaposiho sarkom u AIDS a leukémie 

Androgen-independentní rakovina prostaty se hůře léčí. Dr. J.S. Diallo et al z centra Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CR-CHUM) a institutu Institut du cancer de Montréal zveřejnili v říjnu 2008 ve vydání časopisu British Journal of Cancer, že dochází ke „zvýšené míře ničení rakovinných buněk u androgen-independentní rakoviny prostaty, když se IP6 zkombinuje s inhibitory proteazomu, viz nejnovější zpráva od těchto výzkumníků a dokumentace  profesora Rajesh AgarwalaUniverzity Kolorodao, Denver, USA, jehož laboratoř prováděla rozsáhlý výzkum IP6 a rakoviny prostaty.

Dr. H.C. Tran a kolegové na biotechnologickém institutu Univerzity Maryland a na lékařské škole v Baltimoru přednesli na 94. každoročním setkání Americké asociace proti rakovině ve Washingtonu D.C. [11.14. července 2003], že IP6 blokuje genezi nádoru a má angiogenický potenciál jak u AIDS či iatrogenně získaného Kaposiho sarkomu, tak u buněk T-lymfomu in-vitro. [Proceeding of the American Association for Cancer Research (Pokračování výzkumu Americké asociace proti rakovině), svazek 44, březen 2003, strany 577-578, abstrakta č. 2536].

Profesor Giorgio Lambertenghi Deliliers a jeho kolegové z Univerzity v Milánu v Itálii zveřejnili v červenci 2002 v časopise British Journal of Haematology [svazek. 117: strany 577587], že IP6 způsobil cytotoxicitu závislou na dávce u různých lidských buněčných linií myeloidních leukémií a rovněž u progenitorových buněk čerstvě vzniklé chronické myeloidní leukémie (CML); IP6 však nemá žádný toxický účinek na normální hematopoetické buňky a běžně se využívá v rámci aplikace standardního chemoterapeutického činidla. Autor uzavírá „...spektrum neoplázií, na které IP6 působí antiproliferativně, lze rozšířit na akutní a chronické myoeloidní leukémie“.  

IP6 + Inositol proti diabetes

Pokusy s izolovanými myšími pankreatickými beta buňkami prokázaly, že IP6 „stimuluje tyto buňky ve smyslu sekrece inzulinu" [Hoy et al, časopis Journal of Biological Chemistry svazek: 278 č. 37, strany 35168-35171, 12. září 2003]. A Dilworth a kolegové zveřejnili, že suplementace IP6 při podávání ve stravě snižovala hladinu krevní glukózy u krys. Myši C57BL/6N se běžně používají k výzkumům patofyziologie u narušené tolerance glukózy a u diabetu typu 2 při hledání nových léčiv. Dr. Soo Mi Kim a kolegové z Národní univerzity Kyungpook v Tegu v Koreji zkoumali účinek IP6 na enzymy metabolizující glukózu u těchto myší podáváním stravy s vysokým obsahem tuků. V červenci 2010 zveřejnili v časopise JOURNAL OF CLINICAL BIOCHEMISTRY & NUTRITION, že u myší léčených IP6 se prokázal značný pokles hladiny glukózy v krvi a vyšší míra aktivity gukokinázy a glukózy-6-fosfatázy, vyšší hodnota jaterního glykogenu a výrazně nižší tělesná hmotnost, než u myší z kontrolní skupiny. Skutečnost, že diabetici mohou mít přínos z léčby kombinací IP6 + Inositol je dále podpořena údaji od Nascimenta a kolegů, kteří 3. ledna 2006 zveřejnili ve vydání časopisu PNAS, že u jejich experimentálního modelu funguje inositol samostatně jako antioxidant, a to nikoliv pouze  preventivním působením, ale rovněž tak, že dokáže zvrátit mnohé komplikace diabetu. Na jedné straně tedy IP6.způsobuje přímou stimulaci tvorby inzulínu v beta buňkách pankreatu, na straně druhé inositol napomáhá prevenci komplikací způsobených diabetickým onemocněním. Kombinace IP6 + Inositol přináší obě tyto výhody.

Ochrana proti ozařování užíváním kombinace IP6 & Inositol

Ozařování představuje energii distribuovanou v rámci celého elektromagnetického spektra. Přibližně 80 % veškeré radiace, se kterou savci běžně přijdou do styku, má původ v přirozených zdrojích. Radiace, zejména ionizující záření, přináší nežádoucí účinky na buňky a tkáně, zejména skrze cytotoxické účinky.lidí dochází k expozici ionizujícímu záření především při léčebných technikách, jako je radioterapie při léčbě rakoviny, při vystavení v rámci zaměstnání či v prostředí, ve kterém se osoby nacházejí, a to člověkem derivovaným zdrojům radiace, nebo při výkonu zaměstnání – přirozeně se vyskytujícím zdrojům radiace, například u osob, kteří tvoří personál působící v oblasti letecké přepravy. A samozřejmě je zde vždy možnost jaderného výbuchu během válečného stavu, nehody nebo teroristického útoku. Jedním z chronických či pozdních poškozujících účinků radiace je rakovina; běžná je non-melanomová rakovina kůže způsobená vystavováním slunci, která souvisí s UV zářením. Zpráva v časopisu Radiation Protection Dosimetry (2007) Dr D. Cebriana a kolegů z radiobiologické laboratoře odboru životního prostředí centra CIEMAT, Madrid, Španělsko, prokázal, že existuje „silná afinita inositol fosfátu (IP6) vůči uranu, což naznačuje, že by mohlo jít o účinné chelatační činidlo pro uran in-vivo.

Ochrana proti UVB-indukované rakovině kůže u myší SKH1 s dodáváním IP6

2 % IP6 v pitné vodě                                                          2 % IP6 v pitné vodě
Kontrola                                                                             Kontrola
Incidence nádoru                                                              Multiplicita nádoru
Počet týdnů po ozáření                                                    Počet týdnů po ozáření

U příležitosti stého výročí výzkumu v  oblasti translační medicíny se 4.-8. listopadu 2007 konalo shromáždění Americké asociace proti rakovině v Singapuru. Byla zde prezentována dokumentace profesora Shamsuddina a kolegů, která prokazovala, že IP6 a inositol chrání proti poškození radiací v laboratoři (in-vitro) různými způsoby. Například během ozáření způsobujícího buněčnou smrt (ztráta attachmentu buněk, apoptóza a nekróza) působila kombinace IP6 a inositolu in-vitro.jako prevence buněčné smrti. In-vivo (u laboratorních myší) snižoval IP6 významně incidenci a multiplicitu kožních nádorů u myší souvisejících s UV zářením. S využitím lidských imortalizovaných keratinocytů HaCaT Williams et al (2011) rovněž prokázal účinnost IPu modelu in-vitro. Tyto údaje tedy nasvědčují, že kombinace IP6 + inositol by mohla napomáhat při ochraně před poškozením různými formami radiace, například UV záření při expozici slunci, při radiační terapii, u kosmického záření, situacích při náhodném či uměle vyvolaném jaderném výbuchu atd.

Tato webová stránka obsahuje informace týkající se výzkumu látky IP6 a Inositolu. Obsah nepředstavuje lékařské doporučení. V souvislosti s ním je třeba poradit se s poskytovatelem zdravotnické péče. 


POTVRZENÍ ODBORNOSTI

Pokračováním potvrdíte, že jste zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb., tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat. Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům.

Dále berete na vědomí, že informace obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Zároveň berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem. 

Nejsem odborník Ano, jsem odborník